فال حافظ

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

تعبیر خواب

ورزش خواجه
پایگاه اطلاع رسانی خواجه
گروه A گروه B گروه C

1- ستارگان تبريز

2- قلعه لر

3- مهاجر خواجه

4- فجر مركيد

1- گونش خواجه

2- شهيد شيرزاد

3- قارتال سرند

4- آينالو سرند

1- نبرد عباسي

2- فجر بشير

3- پايگاه مقاومت چايكندي

4- آذربايجان
گروه D گروه E گروه F

1- اطلس تبريز

2- اولدوز خواجه

3- سوپر گوشت مارال

4- پيروزي مركيد

1- فرهنگ

2- توحيد عباسي

3- قروش ساخسلو

4- شهرك پائين

5-شهيد خوش اقبال

1- ماتادور تازه كند

2- الكترو نيكنام تبريز

3- وحدت بشير

4- شهرك صنعتي بيلويردي
گروه G گروه H

1- آلپاي خواجه

2- پايگاه صاحب الزمان خواجه

3- دنيز تبريز

4- شايان خواجه

1- جوانان عباسي

2- سهند

3- كهنه محله

4- امين ساخسلو

نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-جوانان عباسی ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۵ ۴
2-کهنه محله ۲ ۱ ۰ ۱ ۹ ۸ ۴
3-امین ساخسلو ۲ ۱ ۱ ۰ ۷ ۶ ۳
4-سهند ۲ ۰ ۲ ۰ ۸ ۱۱ ۰

 

نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-دنیز تبریز ۲ ۲ ۰ ۰ ۸ ۳ ۶
2-آلپای خواجه ۲ ۱ ۱ ۰ ۱۸ ۲ ۳
3-پایگاه صاحب الزمان ۲ ۱ ۱ ۰ ۸ ۹ ۳
4-شایان خواجه ۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲۳ ۰

 

[ سه شنبه سوم مرداد 1391 ] [ 1:15 ] [ صالح ثروتی ]
نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-ماتادورهای تازه کند ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۴ ۱
2-شهرک صنعتی بیلوردی ۲ ۰ ۰ ۲ ۸ ۸ ۲
3-الکترو نیکنام ۲ ۰ ۰ ۲ ۸ ۸ ۲
4-وحدت بشیر ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۴ ۱

 

نام تیم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-توحید عباسی ۴ ۴ ۰ ۰ ۳۲ ۲۰ ۱۲
2-فرهنگ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱۲ ۱۱ ۴
3-شهرک پایین ۳ ۱ ۱ ۱ ۱۴ ۱۵ ۴
4-قروش ساخسلو ۳ ۰ ۲ ۱ ۱۵ ۱۷ ۱
5-شهید خوش اقبال ۳ ۰ ۲ ۱ ۴ ۱۴ ۱
نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-سوپرگوشت مارال ۲ ۱ ۰ ۱ ۱۰ ۸ ۴
2- اولدوز خواجه ۲ ۱ ۱ ۰ ۶ ۷ ۳
3-اطلس تبریز ۲ ۰ ۰ ۲ ۱۲ ۱۲ ۲
4-پیروزی مرکید ۲ ۰ ۱ ۱ ۹ ۱۰ ۱

 

نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-نبرد عباسی 3 3 ۰ ۰ ۹ ۵ ۶ 
2-فجر بشیر 3 ۱ ۱ ۰ ۷ ۶ ۳  
3-آذر بایجان 3 ۱ ۱ ۰ ۷ ۹ ۳ 
4-چایکندی 3 ۰ ۲ ۰ ۴ ۷ ۰ 

 

نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-شهید شیرزاد ۳ ۲ ۰ ۰ ۱۷ ۶ ۹ 
2-گونش خواجه ۳ ۳ ۱ ۰ ۱۷ ۶ ۶
3-قارتال سرند ۲ ۰ ۲ ۰ ۴ ۱۳ ۰ 
4-آینالو سرند ۲ ۰ ۲ ۰ ۵ ۱۸ ۰ 

 تیم های شهید شیرزاد و گونش به مرحله بعد صعود کردند

نام تيم بازي برد باخت مساوي زده خورده امتياز
1-ستارگان تبریز ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۵ ۹ ۷
2-قلعه لر ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۵ ۱۱ ۶
3-فجر مرکید ۳ ۱ ۱ ۱ ۱۴ ۱۳ ۴
4-مهاجر ۳ ۰ ۳ ۰ ۱۰ ۲۱ ۰

 ستارگان و قلعه لر به مرحله بعد صعود کردند

[ سه شنبه سوم مرداد 1391 ] [ 0:45 ] [ صالح ثروتی ]

رديف

بازي

روز

تاريخ

ساعت

1

2

3

4

ستارگان تبريز فجر مركيد

قلعه لر مهاجر خواجه

گونش خواجه آينالو سرند

شهيد شيرزاد قارتال سرند

پنج شنبه

29/4/91

18

18:45

19:30

20:15

5

6

7

8

9

10

نبرد عباسي آذربايجان

فجر بشير  پايگاه مقاومت چايكندي

اطلس تبريز  پيروزي مركيد

اولدوز خواجه  سوپر گوشت مارال

فرهنگ  شهرك پائين

توحيد عباسي  قروش ساخسلو

جمعه

30/4/91

17

17:45

18:30

19:15

20

20:45

11

12

ماتادور تازه كند  شهرك صنعتي بيلوردي

الكترو نيكنام تبريز  وحدت بشير

شنبه

31/4/91

21:30

22:15

13

14

آلپاي خواجه  شايان خواجه

پايگاه صاحب الزمان خواجه  دنيز تبريز

يكشنبه

1/5/91

21:30

22:15

15

16

جوانان عباسي  امين ساخسلو

سهند كهنه محله

دوشنبه

2/5/91

21:30

22:15

17

18

شهيد خوش اقبال  قروش ساخسلو

فرهنگ - توحيد عباسي

چهارشنبه

4/5/91

21:30

22:45

19

20

21

قلعه لر  فجر مركيد

ستارگان تبريز  مهاجر خواجه

شهيد شيرزاد  آينالو سرند

پنج شنبه

5/5/91

21:30

22:45

23

22

23

گونش خواجه  قارتال سرند

فجر بشير - آذربايجان

جمعه

6/5/91

21:30

22:45

24

25

نبرد عباسي - پايگاه مقاومت چايكندي

اولدوز خواجه  پيروزي مركيد

شنبه

7/5/91

21:30

22:45

26

27

اطلس تبريز –  سوپر گوشت مارال

توحيد عباسي  شهرك پائين

يكشنبه

8/5/91

21:30

22:45

28

29

فرهنگ  شهيد خوش اقبال

ماتادور تازه كند وحدت بشير

دوشنبه

9/5/91

21:30

22:45

30

31

الكترو نيكنام تبريز شهرك صنعتي بيلوردي

پايگاه صاحب الزمان خواجه  شايان خواجه

چهارشنبه

11/5/91

21:30

22:45

32

33

34

آلپاي خواجه  دنيز تبريز

سهند امين ساخسلو

جوانان عباسي كهنه محله

پنج شنبه

12/5/91

21:30

22:45

23

35

36

ستارگان تبريز –  قلعه لر

مهاجر خواجه  فجر مركيد

جمعه

13/5/91

21:30

22:45

37

38

گونش خواجه شهيد شيرزاد

قارتال سرند آينالو سرند

شنبه

14/5/91

21:30

22:45

39

40

توحيد عباسيشهيد خوش اقبال

شهرك پائين  قروش ساخسلو

يكشنبه

15/5/91

21:30

22:45

41

42

43

نبرد عباسي -  فجر بشير

پايگاه مقاومت چايكندي- آذربايجان

اطلس تبريز –  اولدوز خواجه

دوشنبه

16/5/91

21:30

22:45

23

44

45

46

سوپر گوشت مارال پيروزي مركيد

فرهنگ قروش ساخسلو

شهرك پائين شهيد خوش اقبال

چهارشنبه

18/5/91

21:30

22:45

23

47

48

49

وحدت بشير شهرك صنعتي بيلوردي

ماتادور تازه كند –  الكترو نيكنام تبريز

آلپاي خواجه   پايگاه صاحب الزمان خواجه

جمعه

20/5/91

21:15

22

22:45

50

51

52

دنيز تبريز شايان

جوانان عباسي   سهند

كهنه محله امين ساخسلو

يكشنبه

22/5/91

21:15

22

22:45

53

54

تيم اول گروه A -  تيم دوم گروه H

تيم دوم گروه A -  تيم اول گروه H

دوشنبه

23/5/91

21:15

22

55

56

57

تيم اول گروه B -  تيم دوم گروه G

تيم دوم گروه B -  تيم اول گروه G

تيم اول گروه C -  تيم دوم گروه F

چهارشنبه

25/5/91

21:15

22

22:45

58

59

60

تيم دوم گروه C -  تيم اول گروه F

تيم اول گروه D -  تيم دوم گروه E

تيم دوم گروه D -  تيم اول گروه E

پنج شنبه

26/5/91

21:15

22

22:45

61

62

برنده بازي 53 برنده بازي 60

برنده بازي 54 برنده بازي 59

جمعه

27/5/91

21:15

22

63

64

برنده بازي 55 برنده بازي 58

برنده بازي 56 برنده بازي 57

شنبه

28/5/91

21:15

22

65

66

برنده بازي 61 برنده بازي 64

برنده بازي 62 برنده بازي 63

يكشنبه

29/5/91

20

21

67

68

رده بندي : بازنده بازي 65 بازنده بازي 66

فينال : برنده بازي 65 برنده بازي 66

دوشنبه

30/5/91

20


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391 توسط عدالت دخت باقر
مسابقات فوتسال جام رمضان خواجه امسال باحضور33تیم ازتبریز،شهرخواجه وروستاهای اطراف درهشت گروه و2روزمانده به ماه مبارک رمضان آغاز گردید، قابل ذکراست که تعداد تیم شرکت کننده نسبت به سال گذشته افزایش 50درصدی رانشان میدهد.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391 توسط عدالت دخت باقر

 

  __- ماهيت تناوبي بازي فوتبال حاكي از آن است كه دويدن با سرعت ثابت نمي تواند برنامه تمريني (ويژه اي) براي آماده شدن بازيكن در فصل مسابقات فوتبال به شمار رود.
- به طور ميانگين هر تيم در هر بازي حدودآ 240 بار مالكيت توپ را به دست مي آورد و از هر 180 موقعيت يك گل به ثمر مي رسد.
- بازيكن حرفه اي در هر بازي حدود 10 تا 15 كيلومتر مي دود (دويدن – پريدن- راه رفتن) .
- در فوتباليست ها سطح كليكوژن پيش از بازي از بيشتر رشته ها كم تر است .در نيمه اول تخليه گليكوژن صورت مي گيرد . ورزشكاران فوتباليست بازي را در حالت تقريبآ خالي از وجود گليكوژن عضلاني به پايان مي رسانند . حدودآ 67 درصد گليكوژن عضلاني در نيمه نخست استفاده مي شود.
- در آب و هواي معتدل 1 تا 5/2 كيلوگرم آب(در فوتبال) از وزن كم مي شود.
- خستگي در فوتبال= كاهش كارايي ناشي از ناتواني در ادامه فعاليت يا افت مقدار كار در پايان يك بازي .
- كمبود گليكوژن ذخيره در عضلات بر دوهاي سرعتي تاثير فاحش تري دارد .
- هيپوكسي ( كاهش قند خون ) يكي از عوامل اصلي خستگي در برخي از بازيكنان است . 
- مقدار بيشنه كربوهيدرات تقريبآ 120گرم در ساعت است .
- شكل مطلوب مصرف نو شيدني 200 ميلي ليتر از محلول 5 تا 10 درصدي كربو هيدراتي
–الكتروليكي بلافاصله پيش از مسابقه و 1200 ميلي ليتر از همان محلول در ساعت ، در فواصل معين در سرتا سر مسابقه نوشيده شود . 
- هواي گرم و مرطوب مايعات رقيق تر با محتواي كربوهيدرات كم (حداكثر 5 درصد).
- كربوهيدرات (نان- غلات –ماكاروني –برنج –سيب زميني- ميوه ها و سبزيجات)
- آمادگي در فوتبال = آمادگي جسماني ، فيزيولوژي ،مهارتي ، حركتي، رواني .
- در شروع تمرين ATP ، كراتين فسفات و گليكوژن براي سوختن در عضله به كار مي رود .
- به طور شهودي و غير مستدل به نظر مي رسد هرچه استقامت بيشتر باشد كار انجام شده و فرصت گل به ويژه در نيمه دوم بيشتر مي شود .
- تارهاي عضلاني FT سرعتي و ST هوازي تقسيم مي شود كه در بين پستهاي مختلف(دروازه بان- مدافع كناري – مدافع وسط و....) مختلف و متفاوت است .
- تقسيم بندي تمرين توسط بنگسبو - تمرينهاي هوازي ،بي هوازي قدرتي و انعطاف پذيري
- سن ملاك نامناسبي براي تعيين شماره جلسات تمريني است زيرا چنانكه مي دانيد ممكن است
تفاوت هاي بسياري در رشد جسماني نوجوانان مختلف در دوره بلوغ وجود داشته باشد .
- تمرين با وزنه نتيجه مطلوبي در كاهش مصدوميت ها و تحمل فشار در بازي و درگيري ها دارد اما در افزايش مهارت هاي فوتبال نقش چشم گيري ايفا نمي كند .
- تحقيقات نشان مي دهد دروازه بانها توان هوازي كمتري نسبت به پستهاي ديگر دارند .__

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی و یکم شهریور 1390 توسط عدالت دخت باقر